logo
Tutorials Examples naver map js api v3 네이버 지도 API UTMK_NAVERCoord

StaticObjects: UTMK_NAVERCoord

naver.maps. UTMK_NAVERCoord

UTMK_NAVERCoord 객체는 NAVER 좌표계를 기본 좌표계로 사용하는 투영 객체입니다.
기존의 UTMK_NAVER 투영 객체와 유사하지만, 실제 사용 좌표계는 위/경도 좌표계가 아닌 NAVER 좌표계입니다.

Tutorials

Extends

Methods

fromCoordToLatLng(n)

지정한 NAVER 좌표에 해당하는 위/경도 좌표를 반환합니다.

Parameters
Name Type Description
n naver.maps.Point

NAVER 좌표

Returns
Type Description
naver.maps.LatLng

위/경도 좌표

fromCoordToPoint(n)

지정한 NAVER 좌표에 해당하는 세계 좌표를 반환합니다.

Parameters
Name Type Description
n naver.maps.Point

NAVER 좌표

Returns
Type Description
naver.maps.Point

세계 좌표

fromLatLngToCoord(latlng)

지정한 위/경도 좌표에 해당하는 NAVER 좌표를 반환합니다.

Parameters
Name Type Description
latlng Coord

위/경도 좌표

Returns
Type Description
naver.maps.Point

NAVER 좌표

fromPointToCoord(point)

지정한 세계 좌표에 해당하는 NAVER 좌표를 반환합니다.

Parameters
Name Type Description
point naver.maps.Point

세계 좌표

Returns
Type Description
naver.maps.Point

NAVER 좌표